Användaravtal
Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsterna som tillhandahålls genom webbsiten Teamhub.se och mobilapplikationen Teamhub (“Tjänsten” eller “Teamhub”), vilka drivs av det svenska aktiebolaget Teamhub AB, org.nr. 556978-5420 (”Bolaget”). Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad att du accepterar och efterlever Villkoren. Villkoren gäller för alla besökare, användare och andra som har åtkomst till eller använder Tjänsten och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsten.

Bolaget äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra dessa Villkor genom att publicera de ändrade villkoren på Teamhub.se. Alla ändrade villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats på Teamhub.se eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Ytterligare villkor kan också komma att gälla för din användning av Tjänsten. Om du har några frågor avseende dessa Villkor, kan du ställa dem till info@goteamhub.com.

1 DEFINITIONER OCH TOLKNING

“du”, ”din”, ”ditt” eller “dina” betyder, i dessa Villkor, du som använder Tjänsten.

”Kund” betyder, i dessa Villkor, byggföretag som ingått ett separat avtal med Bolaget där Bolaget utgör tjänsteleverantör av Tjänsten till byggföretagets anställda.

“Användare” betyder, i dessa Villkor, varje användare av Tjänsten.

”Administratör” betyder, i dessa Villkor, en Användare av Tjänsten som har särskild behörighet, vilken möjliggör för Administratören att hantera ett team av Fältarbetare i Tjänsten.

”Fältarbetare” betyder, i dessa Villkor, en Användare av Tjänsten med begränsad behörighet, vilken bestäms av Administratören.

”Team” betyder, i dessa Villkor, en grupp av Användare som samlas av åtminstone en Administratör och som arbetar tillsammans i ett eller flera projekt i Tjänsten.

”Teamkonto” betyder, i dessa Villkor, det gemensamma kontot för ett Team, vilket styrs av en eller flera Administratörer.

”Användarkonto” betyder, i dessa Villkor, ett personligt lösenordskyddat konto som används för att identifiera en specifik Användare vid dennes användning av Tjänsten.

”Content” betyder, i dessa Villkor, alla texter, grafik, videor, bilder och all annan information som du eller någon annan laddar upp och/eller publicerar eller på annat sätt tillgängliggör för andra i eller via Tjänsten.

2 TJÄNSTENS OMFATTNING

2.1 Teamhub är ett projekthanteringssystem, vilket möjliggör för Administratörer och Fältarbetare att, bland annat, planera sitt arbete, skapa offerter, fakturor och arbetsordrar, tidsrapportera, redogöra materialanvändning samt kommunicera.

3 REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTON

3.1 Genom att godkänna dessa Villkor, garanterar du att du är minstarton (18) år gammal.

3.2 Vid registrering måste varje Användare förse Bolaget medföljande information: i) ett användarnamn, ii) ett lösenord, iii) en e-mailadress, iv) fullständigt namn, v) permanent bostadsadress, vi) födelsedatum och vii) telefonnummer. Ytterligare information kan behövas för att Bolaget ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med särskilt avtal med Kund.

3.3 Administratörer måste, i tillägg till vad som anges i punkt 3.2 ovan, förse Teamhub med information om deras företag avseende, men inte begränsat till: i) organisationsnummer och ii) betalningsinformation (såsom kortuppgifter). Vid registrering som Administratör garanterar du att du har behörighet att registrera och administrera ett Administratörskonto för ditt företags räkning.

3.4 Information som du försett Bolaget med i enlighet med ovan ska vara uppdaterad, korrekt och fullständig. Varje Användare är ansvarig för att hålla sin information uppdaterad och fullständig.

3.5 Du accepterar att du är ensam ansvarig för all tillgång till ditt Användarkonto och din användning av Tjänsten, likväl som för all verksamhet och aktivitet som sker inom ramen för ditt Användarkonto. Du är ansvarig för, och garanterar att, du alltid håller ditt användarnamn och lösenord hemligt. Du bekräftar att ditt lösenord är unikt.

3.6 Bolaget förbehåller sig rätten att neka åtkomst till vem som helst. Bolaget förbehåller sig vidare rätten att dra tillbaka ditt användarnamn och att avbryta eller avsluta ditt Användarkonto för det fall att aktivitet som utgör eller kan utgöra ett brott mot dessa Villkor, eller mot lokala eller internationella lagar, regler eller förordningar, har förekommit.

3.7 Bolaget undersöker inte, och tar inte heller ansvar för, riktigheten av sådan information som lämnats av Användare.

4 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

4.1 Bolaget förbehåller sig rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. För sådana förändringar som beskrivits här, som är av väsentlig betydelse och kräver nedtid, åtar sig Bolaget att meddela dig om ändringarna tjugofyra timmar i förväg.

4.2 All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten ska omfattas av dessa Villkor.

4.3 Bolaget åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten operativ och fungerande under sådana ändringar som beskrivits ovan.

5 UPPFÖRANDEKOD

5.1 Du får endast använda Tjänsten för lagenliga syften. Du accepterar att du, vid användning av eller kommunikation via Tjänsten, inte får använda Tjänsten för att publicera, överföra eller på annat sätt sprida illegalt material.

5.2 Du åtar dig följande:

a) Att inte förtala, skymfa, trakassera, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter, inklusive tredje man och Teamhub,

b) Att inte på något vis offentliggöra, publicera eller på annat sätt uttrycka något ämne, material eller information som är olämpligt, nedsättande, kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt, politiskt vridet, oanständigt eller olagligt,

c) Att inte bidra till destruktiva aktiviteter såsom spridande av virus, spam eller annan aktivitet som kan skada Tjänsten eller dess Användare på något sätt, och

d) Att inte använda programmeringsspråk eller kommandon (inklusive, men inte begränsat till, avancerade typsnitt, Java, tabeller och/eller HTML) i meddelanden och annan kommunikation i Tjänsten.

5.3 Om Bolaget upptäcker att du bryter mot dessa Villkor eller några andra bestämmelser som fastställts av Bolaget eller dess samarbetspartners, förbehåller sig Bolagen rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan som uppstår på grund ditt brott mot Villkoren, inklusive, men inte begränsat till, att stänga av eller avsluta ditt Användarkonto eller Teamkonto.

6 PRENUMERATION, AVGIFTER & BETALNINGAR

6.1 Aktuell avgift för Tjänsten finns tillgänglig på Teamhub.se. Fakturering av Tjänsten sker månatligen, genom det betalningssätt som angetts vid registrering.

6.2 Bolaget reserverar sig rätten att vid var tidpunkt ändra avgiften för Tjänsten. Ändringar av avgiften kommer att träda i kraft trettio (30) dagar efter det att Bolaget annonserat sådan förändring. För Team med en pågående prenumeration kommer ändringar i avgifter att träda i kraft vid nästkommande betalningsdatum.

6.3 Bolaget kan komma att erbjuda kostnadsfritt användande av Tjänsten under en begränsat tidsperiod (”Testperiod”), i enlighet med de villkor som närmare framgår av erbjudandet. Under Testperioden kan en Administratör när som helst välja att avsluta Tjänsten utan att erlägga betalning. Om Tjänsten inte avslutas under Testperioden, övergår denna till ett löpande abonnemang i enlighet med denna punkt 6, automatiskt och utan föregående meddelande därom.

6.4 Bolaget använder sig av tredjeparts elektroniska betalningsförmedlare (”Betalningsförmedlare”) för att förmedla betalningar av Administratörer. Du godkänner att Bolaget inte är ansvarigt för någon som helst förlust i anledning av obehörig användning av ditt betalkort, eller annan betalningsmetod, av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten.

6.5 Information som Bolaget delger och mottar ifrån Betalningsförmedlare och sättet på vilken sådan information används och lämnas ut, sker i enlighet med dessa Villkor såväl som, i förekommande fall, Betalningsförmedlarens egna användarvillkor. Du accepterar att bli bunden av sådana användarvillkor för varje tillämplig Betalningsförmedlare, och att dessa Villkor, vid händelse av en konflikt mellan dessa Villkor och Betalningsförmedlarens användarvillkor, ska äga företräde.

7 CONTENT

7.1 Tjänsten inbegriper funktioner för att ladda upp, publicera, länka, kommunicera och på andra sätt göra Content tillgängligt för andra. Du är vid var tillfälle ansvarig för det Content du laddar upp eller på andra sätt tillgängliggör i anknytning till ditt Användarkonto.

7.2 Genom att ladda upp Content till Tjänsten garanterar du att du antingen är ägare av sådant Content, eller att du fått tillstånd eller licens att använda sådant Contentfrån dess rättmätiga ägare samt att detta Content eller din användning av det inte på något sätt går emot nationell eller internationell lagstiftning.

7.3 Bolaget förbehåller sig rätten att använda anonymiserad data från Användare för att förbättra, utveckla och modifiera Bolagets tjänster samt för att sammanställa statistik och annan marknadsföringsinformation.

8 MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER

8.1 Genom att registrera ett Användarkonto samtycker du till att Bolaget kan använda dina personuppgifter(så som t.ex. namn, e-post adress, IP-adress statistik samt information rörande din aktivitet i Tjänsten) för reklam- och marknadsföringsaktiviteter eller andra relaterade aktiviteter, (så som t.ex. rätt atttrycka, publicera, sända och använda din information i olika medier i världen). Du kommer inte tillerkännas någon kompensation för denna användning.

8.2 Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till användandet av dina personuppgifter för reklam- och marknadsföringsaktiviteter eller andra relaterade aktiviteter, genom att meddela Bolaget härom. Bolaget kan dock fortsatt komma att använda din information, på ett anonymiserat, konsoliderat och aggregerat vis tillsammans med andra Användares information. Dina personuppgifter kommer således inte att förekomma i detta användande. Under punkten 12 finns mer information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter.

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Tjänsten och dess originalinnehåll, funktioner, funktionalitet och designelement är och kommer alltid att vara Bolagets och Bolagets licensgivares exklusiva egendom. Dessa immateriella rättigheter får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan Bolagets skriftliga godkännande.

10 ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1 Bolaget ansvarar inte för tekniska-, maskinvaru- eller mjukvarufel, inte heller för förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, eller frånkopplingar från ditt Användarkonto.

10.2 Bolaget utlovar inte att Tjänsten kommer att möta dina krav för eller förväntningar om den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garanter om säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, frånvaro av intrång eller partsbruk. Vidare åtar sig Bolaget inget ansvar för nedtid eller för konsekvenser därav.

10.3 Bolaget åtar sig inget ansvar för innehåll, integritetspolicies eller förfarande av tredje partswebbsidor eller tjänster som är möjliga att nå genom länkar i Tjänsten. Du vidgår och godkänner vidare att Bolaget inte är ansvarigt eller ersättningsskyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats genom eller i samband med användning av eller tillit satt till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängligt genom någon sådan webbsida eller tjänst.

10.4 Bolaget är inte ansvarigt eller ersättningsskyldigt för någon skada eller förlust som orsakats genom hackning, manipulering eller annan obehörig tillgång eller användning av Tjänsten eller ditt Användarkonto eller Teamkonto.

10.5 Bolaget åtar sig inget ansvar för skattemässiga eller andra konsekvenser, av ekonomisk eller annan art, som påförs av myndigheter på grund av bristande efterlevnad av den kommande lagen (2014: 1474) om ändring i skatteförfarandelagen, avseende användning av personalliggare. Användare vidgår att ansvaret för att hålla sådana korrekta personalliggare, enbart åligger Användarna själva. För det fall att Tjänsten skulle fungera felaktigt, ansvarar Användarna därför själva för att föra sådana personalliggare på annat håll.

10.6 Du godkänner att Bolaget och dess partners inte är ansvariga gentemot dig för någon direkt eller indirekt skada, inklusive, men ej begränsat till, skadestånd för utebliven eller förlorad vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om Bolaget och dess partners blivit informerade om riskerna för sådant skadestånd), till följd av: (i) användning eller avsaknad av möjlighet att använda; (ii) kostnader för täckningsköp av produkter och tjänster, till följd av någon produkt, data, information eller tjänst som köpts eller erhållits genom Tjänsten, eller till följd av meddelanden som mottagits genom eller transaktioner som genomförts genom Tjänsten; (iii) obehörig åtkomst till eller manipulation av överföringar eller data; (iv) uttalanden eller agerande av någon i anslutning till Tjänsten; eller (v) något annat som har samband med tjänst.

10.7 Om, trots vad som övrigt anges i dessa Villkor, Bolaget och dess partners visar sig ansvara för någon skada eller förlust som har samband med din användning av Tjänsten, ska Bolaget och dess partners ansvar aldrig överstiga den totala summan av avgifter knutna till Tjänsten som du har betalat till Bolaget under de senaste sex (6) månaderna innan det första anspråket gjordes gällande gentemot Bolaget och/eller dess partners.

11 SKADEERSÄTTNING

11.1 Du åtar dig att hålla Bolaget skadelöst med anledning av varje typ av direkt ansvar, förlust, skadestånd, kostnad eller utgift som, hur de än orsakats, uppstått i eller i samband med (i) ditt brott mot dessa Villkor, (ii) din oaktsamhet eller (iii) din felaktiga användning av Tjänsten.

12 PERSONLIG INTEGRITET & BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

12.1 Bolaget utgör tjänsteleverantör till Kunden avseende Tjänsten. I egenskap av tjänsteleverantör till Kunden kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som du som Användare av Tjänsten gör tillgängligt för Bolaget. Bolaget är därför att anse som personuppgiftsbiträde för den behandling av personuppgifter som Bolaget utför för Kundens ändamål, och Kunden är personuppgiftsansvarig för den behandling och för de ändamål för vilka dina personuppgifter används för att kunna tillhandahålla Kunden Tjänsten och fullgöra avtalet med Kunden. Dina personuppgifter i enlighet med ovanstående kommer att sparas så länge Bolaget behandlar personuppgifter på uppdrag av Kunden. Om du vill ta del av vilka personuppgifter som behandlas för Kundens räkning eller begära att dessa personuppgifter raderas eller rättas ska du vända dig till Kunden.

12.2 I samband med godkännande av dessa Användarvillkor samtycker du även till att Bolaget behandlar dina personuppgifter i form av namn, e-post, IP-adress och statistisk data för att möjliggöra marknadsföringsåtgärder i enlighet med punkt 8 ovanoch för att kunna utveckla och förbättra Tjänsten. Bolaget kan även komma skicka e-mail till din uppgivna e-mailadress för att tillhandahålla dig relevant information, inbegripandes nyhetsbrev och skräddarsydda erbjudanden. Bolaget är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar och ansvarar därmed för att behandlingarna sker i enlighet med tillämplig lagstiftning för behandling av personuppgifter. Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående så länge som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingarna eller tills dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke, begära att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig, begära att felaktiga uppgifter rättas eller att dina personuppgifter raderas för de ändamål som anges i denna punkt (12.1). Detta innebär inte att vi kan sluta behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i punkten 12.1, för dessa behandlingar är Kunden ansvarig.

12.3 Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje parter för att möjliggöra användning av Tjänsten och ovanstående ändamål (punkterna 12.1 och 12.2).Sådana tredje parter kan vara, men är inte begränsade till, molntjänstleverantörer och Betalningsförmedlare. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid sådan delning med sådana utvalda tredje parter.

12.4 Bolaget kan även komma att använda sig av tredje parter utanför EU/EES (”tredje land”), för att lagra dina personuppgifter. Detta innebär att Bolaget kan komma att dela eller överföra dina personuppgifter, som till tredje parter i tredje land.Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid sådan överföring till utvalda tredje parter i tredje land. Genom att använda Tjänsten och acceptera dessa Villkor, ger du ditt samtycke till att Bolaget överför dina personuppgifter till servrar i tredje land. För det fall att du inte godkänner sådan överföring av personuppgifter kan inte Bolaget tillhandahålla Tjänsten.

13 BEGRÄNSNING AV ÅTKOMST

13.1 Bolaget förbehåller sig rätten att omedelbart begränsa användningen av eller åtkomsten till Tjänsten och att blockera, begränsa eller radera Content, när som helst, oavsett anledning och utan ersättningsskyldighet, om sådan användning, åtkomst eller Content innebär eller kan innebära ett brott mot dessa Villkor eller tillämplig lokal eller internationell lag, regel eller förordning.

13.2 Bolaget förbehåller sig vidare rätten att begränsa eller blockera din åtkomst till Tjänsten, eller ta bort ditt Användar- eller Teamkonto och ditt Content, utan föregående meddelande eller ersättningsskyldighet, om ditt Content eller din fortsatta användning av Tjänsten riskerar att skada Bolagets varumärken eller anseende.

13.3 Bolagets utövande av ovanstående rättigheter, ger dig inte rätt att kräva någon ersättning.

14 AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE

14.1 Dessa Villkor ska anses träda i effekt samma dag som du accepterar desamma, det vill säga när du för första gången ansluter till eller använder Tjänster, till dess att ditt Användarkonto avslutas.

14.2 Varje Användare kan när som helst avsluta sitt personliga Användarkonto, utan att ta hänsyn till uppsägningstid. En Administratör kan inte avsluta sitt personliga Användarkonto, om denne är den sista kvarvarande Administratören i sitt Team.

14.3 En Administratör kan avsluta sitt Teamkonto, med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid. Genom att avsluta ett Teamkonto avslutas även alla Användarkonton som är knutna till Teamkontot.

14.4 När ett Teamkonto har avslutats, kan Användarna i Teamet inte längre använda Tjänsten. På en Administratörs begäras, kan Bolaget extrahera Teamets data i CSV- eller Excelformat för en tilläggsavgift. Sådan begäran måste göras före det att Teamkontot stängs av.

14.5 All Teamkontots Content raderas från Tjänsten inom en (1) dag från att kontot upphört. Inget Content eller annan information kan återskapas efter det att Teamkontot avslutats.

15 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

15.1 Om någon bestämmelse i dessa Villkor helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller ej kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

16 SPRÅKVERSIONER

16.1 Dessa Villkor har upprättats på svenska och engelska. För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan språkversionerna, ska den engelska versionen av Villkoren äga företräde.

17 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

17.1 Svensk rätt ska vara tillämplig på dessa Villkor.

17.2 Tvister i anledning av Villkoren ska slutligen avgöras av svensk domstol, varav Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Kom igång med Teamhub
  • Från 30kr per användare i månaden
  • Ingen bindningstid eller uppstartskostnad
  • Prova gratis i 30 dagar
Genom att fortsätta surfa på hemsidan godkänner du vår Cookie Policy